Italiýa – iş awiasiýasynda iň meşhur ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu ýere dünýäniň dürli ýurtlaryndan hem hususy uçarlary gatnaw amala aşyrýarlar, olaryň köp bölegi Rusýanyň, Ýewropanyň, Aziýanyň we ABŞ-nyň  käbir ýurtlarynyň paýyna düşýär.

Italiýada hususy uçaryny kireýine almak isleseňiz, Ýewropanyň AVIAV TM (Cofrance SARL) araçy kompaniýasynyň kömegi bilen amala aşyrmak örän aňsat. Iş awiasiýasy dünýäniň islendik nokadyna hem gerekli ugur boýunça göni gatnawlary amala aşyrmagy teklip edýär. Gatnawlar ýokary derejeli rahatlykda geçýär, ýolagçylar lýuks klas hyzmatlary we ýany bilen peýdaly hyzmatlary bilen üpjün edilýär.

Biznes – jetini dessine kireýine almak düzgünleri

Italiýada hususy uçaryny sargyt etmek isleseňiz kompaniýanyň web sahypasynda bron etmäge talapnama bermek we:

 1. uçuşyň başlanjak nokadyny we maksadyny,
 2. ýolagçylaryň sanyny,
 3. iki tarapyna syýahatyň etmegiň wagtyny,
 4. elgoşunyň takmynan agramy we göwrümi,
 5. ýanyňyz bilen çagalaryň barlygyny,
 6. syýahata öý haýwanlaryny almagy meýilleşdirýärsiňizmi,
 7. howa gämisiniň kysymyny, eger-de göz öňüne tutýan görnüşi bar bolsa,
 8. gatnawa bolan şahsy islegleriňiz,
 9. ýany bilen goşmaça isleg bidirýän hyzmatlaryňyz,
 10. elektron poçtaňyzyň salgysy,

ýaly maglumatlaryňyzy görkezmek ýeterlik bolýar.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň iş dolandyryjysy dessine gatnawyň bahasyny hasaplaýar we görkezilen ugur boýunça uçmaga taýýar bolan uçarlaryň sanawyny size ugradýar. Bu hatda siz şular ýaly maglumatlar bilen tanyş bolup bilersiňiz:

 1. iki tarapa bolan gatnawyň bahasy,
 2. uçaryň kysymy we onuň ýaşy, ýagny öndürilen wagty,
 3. salonlaryň suratlandyrmasyna we suratlaryna salgylanmalar,
 4. uçmaly we gonmaly howa menzilleriňiz,
 5. gitmek we gelmek, we ýoldaky wagty,
 6. uçuş barada maglumatlar.

Size öz halan howa gämiňiziň kysymyny saýlamak we elektron şertnama baglaşmak galýar. Tanyşmak üçin şertnamanyň nusgalyk görnüşini biziň web sahypamyzdan alyp bilersiňiz. Şertnamanyň doldurylan görnüşi AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň iş dolandyryjysy tarapyndan dessine taýýar ediler. Töleg nagt däl görnüşinde, aralyklaýyn amala aşyrylýar. Şeýlelik-de Italiýada administratiw uçaryny kireýine almak üçin jemi birnäçe minut wagtyňyzy sarp edersiňiz.

Howa menzilini saýlamak müşderiniň islegine görä amala aşyrylýar. AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň hünärmenleri uçar duralgasynyň arzan awiaçatrygyny maslahat berýärler. Italiýada, daşary ýurda bolan gatnawlary diňe halkara derejesine eýe bolan howa menzillerinden amala aşyrylýandygyny ýadymyzda saklamaly.

Goşmaça hyzmatlary

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasy size «açar tabşyrma» şertinde gatnaw üçin zerur bolan goşmaça hyzmatlary gurnamagy teklip edýär:

 1. gitmek-gelmek nokadynda awtoulagy bilen üpjün edýäris,
 2. howa gämisiň bortunda restoran nahary,
 3. ýokary derejeli rahatlygy bolan howa gämisiniň kysymyny saýlaýarys, (duş, ýatylýan otag, kiçi iş otagy, kinoteatr),
 4. howa menzilindäki VIP-garaşylýan zaly,
 5. wiza we lukmançylyk ätiýaçlandyrmasyny taýýarlaýarys, myhmanhana bron edýäris,
 6. ýany bilen bizneş-işgärleriniň bolmagy,
 7. uçuş wagtynda baýramçylyk ýa-da iş çäresini gurnaýarys,
 8. baran şäheriňizde konsýerž – hyzmatlary bilen üpjün edýäris.

Müşderilerimiz özlerine makul bolan hyzmatlaryň görnüşlerini saýlaýarlar, olara, artykmaç wagtyny we serişdelerini sarp edip, başga-da birnäçe dürli kompaniýalara ýüz tutmak zerurçylygy bolmaýar.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň bähbitli taraplary

 1. Ýewropanyň  iş awiasiýa bazarynda 12 ýyl iş tejribesiniň bolmagy.
 2. Gatnawy bron etmek üçin 1 minut wagtyň sarp edilmegi.
 3. Buýurmany taýýarlamak üçin 10 minut wagtyň sarp edilmegi.
 4. Goşmaça hyzmatlar spektrynynyň bolmagy.
 5. Araçy kompaniýa gatnawlaryň bahasyny galdyrmaýar.
 6. Dünýäniň hususy uçarlarynyň maglumatlar bazasyna ygtyýarynyň bolmagy – planetanyň islendik nokadyna hem münüp-düşmesiz gatnawlaryny gurnamak.
 7. Ştatda özüniň awiasiýa we gümrük hukukçylarynyň bolmagy – gatnawy gurnamak we ýükleri daşamak üçin rugsadyň alynmagynda hiç hili kynçylyklar ýüze çylmaýar.
 1. Italýan, rus, iňlis, fransuz, nemes we ýapon dillerinde kompaniýamyzyň hünärmenleriniň suwara gürlemekleri.
 1. 2017 ýylda Ýewropada lukmançylyk gatnawlaryny amala aşyrmakda öňdebaryjy diýip hasap edilmegi we Awiasiýanyň Avinode carter ulgamynda öňdebaryjy ÝAIA (Ýewropa Awiasiýasynyň Iş -Asossiasiýasy), AMIA (Awiasiýanyň Milli Iş – Asossiasiýasy) ýaly abraýly iş – awiasiýa agzasyna girmegi.
 2. Gizlinliginiň, şertnamanyň hukuk we maliýe hasabynyň aýdyňlygynyň kepili.
 3. 24 sagadyň dowamynda müşderilerimiz bilen aragatnaşyk saklamak.

AVIAV TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň alyp barýan işleri arkaly Italiýada hususy uçaryny sargyt etmek, müşderileriň hiç hili güýjini talap etmeýän, örän aňsat düzgün boldy. Biziň internet sahypamyzda gatnawa talapnama bildiriň we syýahata taýýarlanyň. Bellenen wagtda uçar size howa menzilinde garaşýar.